evolution tài xỉu online uy tín 20vui | Click để nhập và nhận 308K

evolution tài xỉu online uy tín 20vui
evolution tài xỉu online uy tín 20vui

Phước Long

evolution tài xỉu online uy tín 20vui
STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Phước Long BX Miền Đông Xe ghế ngồi CLC 163km 3g30 40 chuyến/ngày 120,000 đ/vé
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
04:30
05:00
05:20
05:40
06:00
06:20
06:40
07:00
07:20
07:40
08:00
08:20
08:40
09:00
09:20
09:40
10:00
10:30
11:00
11:30
11:55
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
14:55
15:10
15:30
16:00
16:20
16:45
17:00
17:30
18:00
2 Phước Long BX Miền Đông Xe giường nằm 163km 4g00 1 chuyến/ngày 130,000 đ/vé
03:00
3 Đakia Dakia BX Miền Đông Xe ghế ngồi CLC 180km 4g00 1 chuyến/ngày 140,000 đ/vé
09:00
4 Phước Long BX Miền Tây Xe ghế ngồi CLC 175km 3g30 5 chuyến/ngày 120,000 đ/vé
06:15
06:50
07:30
14:20
14:50
5 Phước Long BX Vũng Tàu Xe giường nằm 254km 5g00 3 chuyến/ngày 280,000 đ/vé
06:00
08:30
12:30
6 Phước Long Sân bay TSN Limousine 170km 4g00 6 chuyến/ngày 270,000 đ/vé
02:30
03:00
03:30
04:00
11:30
12:30
7 Phước Long TPHCM Xe ghế ngồi CLC 183km 4g30 15 chuyến/ngày 150,000 đ/vé
01:40
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
04:30
10:30
11:00
11:55
12:30
14:30
14:55
15:30
16:00
8 Phước Long TPHCM Xe giường nằm 183km 5g00 1 chuyến/ngày 160,000 đ/vé
03:00
9 Phước Long TPHCM Limousine 183km 4g00 6 chuyến/ngày 270,000 đ/vé
02:30
03:00
03:30
04:00
11:30
12:30
10 BX Miền Đông Phước Long Xe ghế ngồi CLC 163km 3g30 40 chuyến/ngày 120,000 đ/vé
04:00
04:30
05:00
05:30
06:00
06:30
07:00
07:20
07:40
08:00
08:20
08:40
09:00
09:20
09:40
10:00
10:20
10:40
11:00
11:20
11:40
12:10
12:40
13:00
13:20
13:40
14:00
14:20
14:40
15:00
15:20
15:40
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
11 BX Miền Đông Phước Long Xe giường nằm 163km 4g00 1 chuyến/ngày 130,000 đ/vé
13:00
12 BX Miền Đông Đakia Xe ghế ngồi CLC 180km 4g00 1 chuyến/ngày 140,000 đ/vé
15:00
13 BX Miền Tây Phước Long Xe ghế ngồi CLC 175km 3g30 5 chuyến/ngày 120,000 đ/vé
04:30
08:30
10:30
14:30
16:30
14 BX Vũng Tàu Phước Long Xe giường nằm 254km 5g00 3 chuyến/ngày 280,000 đ/vé
12:45
15:00
05:30
15 Sân bay TSN Phước Long Limousine 170km 4g00 6 chuyến/ngày 270,000 đ/vé
07:30
08:30
11:00
13:30
15:30
16:30
16 TPHCM Phước Long Xe ghế ngồi CLC 183km 4g30 15 chuyến/ngày 150,000 đ/vé
15:00
15:30
16:15
17:00
07:00
08:30
09:00
09:30
09:15
10:00
13:00
05:00
06:00
06:30
07:30
17 TPHCM Phước Long Xe giường nằm 183km 5g00 1 chuyến/ngày 160,000 đ/vé
11:45
18 TPHCM Phước Long Limousine 183km 3g00 6 chuyến/ngày 270,000 đ/vé
07:30
08:30
11:00
13:30
15:30
16:30
evolution tài xỉu online uy tín 20vui

Bù Đăng

evolution tài xỉu online uy tín 20vui
STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Bù Đăng BX Miền Đông Xe ghế ngồi CLC 165km 3g30 11 chuyến/ngày 120,000 đ/vé
03:00
03:30
04:00
08:30
09:10
10:00
11:30
13:40
14:30
15:00
16:00
2 Bù Đăng BX Miền Tây Xe ghế ngồi CLC 176km 4g00 9 chuyến/ngày 140,000 đ/vé
05:15
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
13:00
14:00
15:00
3 Bù Đăng TPHCM Xe ghế ngồi CLC 185km 4g30 3 chuyến/ngày 150,000 đ/vé
02:00
03:00
06:00
4 Đăk Nhau BX Miền Đông Xe ghế ngồi CLC 170km 3g30 2 chuyến/ngày 140,000 đ/vé
09:00
14:00
5 Đăk Nhau BX Miền Tây Xe ghế ngồi CLC 181km 4g00 1 chuyến/ngày 150,000 đ/vé
08:00
6 BX Miền Đông Bù Đăng Xe ghế ngồi CLC 165km 3g30 11 chuyến/ngày 120,000 đ/vé
04:50
05:20
05:50
06:50
07:30
09:20
16:30
17:00
17:30
18:00
19:00
7 BX Miền Tây Bù Đăng Xe ghế ngồi CLC 176km 4g00 9 chuyến/ngày 140,000 đ/vé
05:30
07:30
09:30
11:30
12:30
13:30
14:30
15:30
16:30
8 TPHCM Bù Đăng Xe ghế ngồi CLC 185km 4g30 3 chuyến/ngày 150,000 đ/vé
09:30
10:30
14:00
9 BX Miền Đông Đăk Nhau Xe ghế ngồi CLC 170km 3g30 2 chuyến/ngày 140,000 đ/vé
16:20
05:15
10 BX Miền Tây Đăk Nhau Xe ghế ngồi CLC 181km 4g00 1 chuyến/ngày 150,000 đ/vé
14:30
evolution tài xỉu online uy tín 20vui

Đồng Xoài

evolution tài xỉu online uy tín 20vui
STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé Giờ chạy
1 Đồng Xoài BX Miền Đông Xe ghế ngồi CLC 109km 3g00 20 chuyến/ngày 100,000 đ/vé
03:30
04:00
05:00
06:00
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
10:05
11:00
12:00
13:05
13:30
14:00
15:00
16:00
17:05
17:30
18:00
2 Đồng Xoài BX Miền Đông Xe giường nằm 109km 3g30 1 chuyến/ngày 120,000 đ/vé
04:15
3 Đồng Xoài BX Miền Đông Xe VIP 109km 2g30 19 chuyến/ngày 180,000 đ/vé
02:30
03:00
03:00
03:30
04:00
04:00
04:30
04:30
07:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
4 Đồng Xoài BX Miền Tây Xe ghế ngồi CLC 170km 3g30 14 chuyến/ngày 120,000 đ/vé
06:15
07:00
07:15
07:50
08:00
08:30
09:00
10:00
11:00
14:00
15:00
15:20
15:50
16:00
5 Đồng Xoài BX Vũng Tàu Xe giường nằm 200km 4g00 3 chuyến/ngày 270,000 đ/vé
07:30
10:00
13:30
6 Đồng Xoài TPHCM Xe ghế ngồi CLC 130km 4g00 10 chuyến/ngày 140,000 đ/vé
02:30
02:40
03:00
03:30
04:00
04:30
11:20
11:50
12:45
13:20
7 Đồng Xoài TPHCM Xe VIP 130km 3g30 19 chuyến/ngày 200,000 đ/vé
02:30
03:00
03:00
03:30
04:00
04:00
04:30
04:30
07:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
8 Đồng Xoài TPHCM Xe giường nằm 130km 4g00 1 chuyến/ngày 150,000 đ/vé
04:15
9 Đồng Xoài TPHCM Limousine 130km 3g30 5 chuyến/ngày 250,000 đ/vé
03:45
04:15
04:45
12:15
13:15
10 Đồng Xoài Sân bay TSN Xe VIP 120km 3g00 19 chuyến/ngày 200,000 đ/vé
02:30
03:00
03:00
03:30
04:00
04:00
04:30
04:30
07:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
11 Đồng Xoài Sân bay TSN Limousine 120km 3g00 5 chuyến/ngày 250,000 đ/vé
03:45
04:15
04:45
12:15
13:15
12 BX Miền Đông Đồng Xoài Xe ghế ngồi CLC 109km 3g00 20 chuyến/ngày 100,000 đ/vé
05:30
06:30
07:30
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:15
12:15
13:15
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:30
18:30
19:30
13 BX Miền Đông Đồng Xoài Xe giường nằm 109km 3g30 1 chuyến/ngày 120,000 đ/vé
13:00
14 BX Miền Đông Đồng Xoài Xe VIP 109km 2g30 19 chuyến/ngày 180,000 đ/vé
07:30
08:30
09:30
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
18:00
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
17:00
19:00
19:30
15 BX Miền Tây Đồng Xoài Xe ghế ngồi CLC 170km 3g30 14 chuyến/ngày 120,000 đ/vé
05:30
07:30
04:30
08:30
09:30
10:30
11:30
12:30
13:30
14:30
15:30
14:30
16:30
16:30
16 BX Vũng Tàu Đồng Xoài Xe giường nằm 200km 4g00 3 chuyến/ngày 270,000 đ/vé
12:45
15:00
05:30
17 TPHCM Đồng Xoài Xe ghế ngồi CLC 130km 4g00 10 chuyến/ngày 140,000 đ/vé
07:00
08:30
09:00
09:25
09:30
11:00
15:00
15:30
16:15
17:00
18 TPHCM Đồng Xoài Xe VIP 130km 3g30 19 chuyến/ngày 200,000 đ/vé
06:30
07:30
08:30
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
17:00
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
16:00
18:00
18:30
19 TPHCM Đồng Xoài Xe giường nằm 130km 4g00 1 chuyến/ngày 150,000 đ/vé
11:45
20 TPHCM Đồng Xoài Limousine 130km 3g30 5 chuyến/ngày 250,000 đ/vé
08:30
11:00
13:30
15:30
16:30
21 Sân bay TSN Đồng Xoài Xe VIP 120km 3g00 19 chuyến/ngày 200,000 đ/vé
06:30
07:30
08:30
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
17:00
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
16:00
18:00
18:30
22 Sân bay TSN Đồng Xoài Limousine 120km 3g00 5 chuyến/ngày 250,000 đ/vé
08:30
11:00
13:30
15:30
16:30

CÁC TRẠM & CHI NHÁNH
Bến Xe Phước Long

Bến Xe Phước Long

Địa chỉ: Tổ 2 - Khu Phố 1, P. Long Thủy, TX. Phước Long, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 1900.6962

Bến Xe Đồng Xoài

Bến Xe Đồng Xoài

Địa chỉ: 604 Phú Riềng Đỏ, P. Tân Xuân, TP. Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 1900.6962

Bến Xe Bù Đăng

Bến Xe Bù Đăng

Địa chỉ: Quốc lộ 14, Xã Đức Phong, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 02713.888.888

Chi Nhánh Bình Dương

Chi Nhánh Bình Dương

Địa chỉ: 644 Đại Lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương ( Ngã Tư 512 Giường )

Điện thoại: 1900.6952

Chi Nhánh Phát Lộc

Chi Nhánh Phát Lộc

Địa chỉ: 222 Quốc lộ 13, P. 26, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 1900.6952

Bến Xe Vũng Tàu

Bến Xe Vũng Tàu

Địa chỉ: 192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Thắng Tam, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 1900.6962

Chi Nhánh Phát Tài

Chi Nhánh Phát Tài

Địa chỉ: 96 An Dương Vương, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 1900.6952

Chi Nhánh Phát Đạt

Chi Nhánh Phát Đạt

Địa chỉ: 363 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 1900.6952

Bến Xe Miền Đông

Bến Xe Miền Đông

Địa chỉ: Quầy xe 68, 292 Đinh Bộ Lĩnh, P. 26, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 1900.6952

Bến Xe Miền Tây

Bến Xe Miền Tây

Địa chỉ: Quầy vé 12, 395 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 1900.6952

Chi Nhánh Phú Riềng

Chi Nhánh Phú Riềng

Địa chỉ: 35 Tổ 1, ĐT 741, Thôn Phú Nguyên, X. Phú Riềng, H. Phú Riêng, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 1900.6962

Chi Nhánh Bù Nho

Chi Nhánh Bù Nho

Địa chỉ: Trung tâm thương mại Bù Nho (chợ Bù nho), H. Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 1900.6962

Chi Nhánh Phước Bình

Chi Nhánh Phước Bình

Địa chỉ: 35 ĐT 741, Tổ 1, Khu 4, P. Long Phước, TX. Phước Long, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 1900.6962

Chi Nhánh Cầu Ông Bố

Chi Nhánh Cầu Ông Bố

Địa chỉ: 7A/12 KP Bình Đức 1, P. Bình Hòa, TP.Thuận An, Tỉnh Bình Dương (Ngã tư Cầu ông bố đối diện Lotte)

Điện thoại: 1900.6952

Chi Nhánh Phước Bình

Chi Nhánh Phước Bình

Địa chỉ: 91 DT 741, P. Long Phước, TX. Phước Long, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 1900.6962

Chi Nhánh Ngã Tư Bình Phước

Chi Nhánh Ngã Tư Bình Phước

Địa chỉ: 834 QL13 và 90 QL1A, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 1900.6952

Chi Nhánh An Sương

Chi Nhánh An Sương

Địa chỉ: 2555 QL1A, P. Tân Hưng Thuận, Q.12, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 1900.6952

Chi Nhánh Bến Xe Miền Tây

Chi Nhánh Bến Xe Miền Tây

Địa chỉ: 395 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 1900.6952

Trạm Hàng Hóa Đồng Xoài

Trạm Hàng Hóa Đồng Xoài

Địa chỉ: 827 Phú Riềng Đỏ, P. Tân Bình, TP. Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 1900.6058

Chi nhánh Đồng Xoài

Chi nhánh Đồng Xoài

Địa chỉ: 823 Phú Riềng Đỏ, P. Tân Bình, TP. Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 1900.6962

Chi nhánh Hòa Lân

Chi nhánh Hòa Lân

Địa chỉ: 2/44 Khu phố Hòa Lân 1, P. Thuận Giao, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 1900.6952evolution tài xỉu online uy tín 20vui